Voor wie

Bewonersprofiel

Kandidaat bewoners krijgen een intake procedure waarbij beoordeeld wordt of zij voldoen aan het bewonersprofiel. Dit profiel omvat o.a. onderstaande criteria.

 • Bewoner heeft aantoonbaar een diagnose in het autistisch spectrum.
 • Bewoner heeft aantoonbaar een gemiddelde tot (hoog) begaafde intelligentie.
 • Bewoner is in staat om, met begeleiding, zelfstandig te wonen.
 • Hij/ zij kan een eigen voordeur ‘beheren’. Hiermee wordt bedoeld dat hij/ zij in staat moet zijn de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten, etc.).
 • Bewoner heeft bij voorkeur een baan of een dagbesteding buitenshuis.
 • Bewoner krijgt passende begeleiding, welke bestaat uit individuele en/ of groepsgewijze begeleiding.
 • De begeleiding wordt afgestemd op de individuele behoefte van de bewoner.
 • Bewoner is zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden. Aansturing is veelal nodig.
 • Bewoner heeft een eigen inkomen (salaris of uitkering) dat hem/ haar in staat stelt de woonlasten zelf te dragen.
 • Bewoner woont niet samen.
 • Bewoner is 21 jaar tot middelbare leeftijd.
 • Bewoner staat open voor begeleiding.

Om een veilige leefomgeving en continuïteit te kunnen waarborgen, waarbij de juiste ondersteuning en begeleiding geboden kan worden zijn er contra-indicaties van toepassing, zoals deze bij De Grasboom als volgt zijn vastgelegd:

 • Je hebt een andere diagnose, waardoor autisme niet (meer) op de voorgrond staat. (Autisme is dominante grondslag)
 • Als er sprake is van een verslaving die de begeleiding van ASS in de weg staat
 • Als er sprake is van ernstige drugs- en/of alcoholproblematiek
 • Als er een risico is op voortdurende sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag
 • Als er sprake is van psychiatrische problemen die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat zelfstandig wonen onmogelijk is of is geworden en er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken.
 • Als er sprake is van een verstandelijke beperking *)
 • Als er sprake is van crimineel gedrag of criminele activiteiten
 • Als er structurele financiële problemen zijn
 • Een permanente motorische of vocale dwangstoornis, kan in bepaalde gevallen een contra indicatie zijn. **)

*) In sommige gevallen kan een IQ van 75-85 passend zijn als er een reëel perspectief is op ontwikkeling en leerbaarheid.

**) De constante motorische of vocale dwangstoornis mag niet storend zijn voor medebewoners.

Samenstelling woongroep

Naast de gemengde samenstelling van de woongroep qua leeftijd is het in verband met de exploitatie ook belangrijk de zorgbehoefte in het oog te houden. Bij de Grasboomprojecten wordt voor de minimale zorgbehoefte van een project een gemiddelde gehanteerd van 10 uur per week. Daarbij hebben op dit moment 1/3 van de bewoners van de Grasboomprojecten een WLZ indicatie.

Rol van de ouders

Van de ouders wordt verwacht dat zij betrokken zijn bij het initiatief en daarin een actieve rol vervullen. Voor de invulling hiervan wordt verwezen naar het protocol zoals dit bij de Grasboom is vastgelegd. In het kader van een toekomstbestendig ouderinitiatief zullen er in de toekomst naast de ouders ook familieleden en verwanten betrokken worden in de organisatie van Stichting De Woongaard.

Aanmeldingsprocedure

Een belangstellende voor het wooninitiatief van De Woongaard ontvangt bij aanmelding een brief waarin de procedure van toelating is aangegeven. Dit betekent dat ook een aanmelding bij Stichting de Grasboom moet plaatsvinden voor de beoordeling. Deze beoordeling wordt verzorgt door de wachtlijstcommissie van de Grasboom. Bij goedkeuring kan de kandidaat in aanmerking komen voor een woning bij één van de Grasboomprojecten en ook bij De Woongaard. Voor inschrijving bij de Woongaard betaalt de kandidaat bewoner een eenmalige bijdrage van €100 euro. Vanaf dat moment worden ook de ouders en/of naastbetrokkenen uitgenodigd actief deel te nemen aan het wooninitiatief van Stichting De Woongaard. Voor de kandidaat-bewoner zal er voor definitieve plaatsing in een later stadium nog een formele externe toetsing plaatsvinden aan de hand van het bewonersprofiel en de ondersteuningsvraag. Omdat het aantal woningen in het wooninitiatief nog niet definitief bekend is wordt de volgorde van deelname bepaald op basis van de rangorde bij inschrijving. Als er meer aanmeldingen zijn dan het definitieve aantal woningen, is de mogelijkheid voor een plaats op een wachtlijst