Organisatie

Stichting De Woongaard is een wooninitiatief met ANBI-status onder de paraplu van De Grasboom.

De stichting is opgericht bij notariële akte. Deze akte bevat naast een verklaring van de oprichters ook de statuten van de stichting. In deze statuten staat o.a. beschreven:

  • De naam van het initiatief (Stichting De Woongaard)
  • Het doel van de stichting
  • De wijze van besturing, inclusief stemrecht, benoeming en ontslag van de bestuurders
  • De vestigingszetel (gemeente)
  • De bestemming van het overschot na vereffening bij ontbinding van de stichting.

De stichting is een rechtspersoon en dus een zelfstandige drager van rechten en plichten. De bestuurders zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de stichting. Zij hebben een specifieke taak (voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuursleden) en beschikken over de kennis om deze taak naar behoren in te vullen.

Naast het bestuur is er een raad van vertegenwoordigers waarin de ouders plaats nemen die geen bestuurslid zijn. Tevens zijn er binnen de stichting nog drietal werkgroepen actief:

Bestuur

Het bestuur bestaat uit ouders/vertegenwoordigers van de toekomstige bewoners. Naast de bestuurlijke taken hebben zij als eerste opdracht het ouderinitiatief vorm te geven. Na de realisatiefase van het initiatief is het de kerntaak van het bestuur om de exploitatie en het functioneren van het ouderinitiatief positief te laten plaatsvinden.

Het bestuur van de Woongaard bestaat uit:

Teus van Vliet Marion van der Valk Arie van t' Hoog
Voorzitter: Algemeen bestuurslid: Penningmeester:
Teus van Vliet Marion van der Valk Arie van ’t Hoog

Werkgroepen

Naast het bestuur van de stichting zijn een drietal werkgroepen actief:

1) Organisatie, Financiën, Juridische zaken en PR.

2) Zorg en Groepsvorming.

3) Bouw en inrichting.

Per thema vormt een bestuurslid met een 2-3-tal betrokken ouders of professionals een werkgroep. Hierbij wordt de specifieke kennis van de ouders en het netwerk ingezet voor het initiatief. Elke werkgroep werkt de specifieke taken uit op basis van een activiteitenplan voor de komende jaren. Het bestuur heeft als taak de samenhang tussen deze activiteiten te waarborgen en te stimuleren.

Status van het *wooninitiatief

Als ouderinitiatief blijft het belangrijk naar externe belanghebbenden de voordelen van het initiatief te verantwoorden, zowel voor de bewoners als ook voor de kosten en kwaliteit van de zorgverlening. Voor de betrokken gemeente moet het duidelijk zijn dat de status van het wooninitiatief een tussenvorm is van beschermd wonen via een Zorginstelling en zelfstandig wonen met ambulante zorg. Het wooninitiatief heeft hierin de status van Zorgverlener en is dus meer dan een zelfstandige woonvorm met ambulante zorg.
*wooninitiatief = ouderinitiatief

Organisatie in de toekomst

In het kader van een toekomstbestendig ouderinitiatief zullen er in de toekomst naast de ouders ook familieleden en verwanten betrokken worden in de organisatie van Stichting De Woongaard.

Jaarplan de Woongaard.

De Woongaard Projectplan 2024

Financiële informatie

De Woongaard Jaarekening 2023
De Woongaard Balans 2023

Rechtsvorm

Stichting (rechtspersoon)

RSIN/fiscaal nummer:

8592 14 734

KvK nummer:

72726555

Beloningsbeleid van het bestuur en de leden van de raad van vertegenwoordigers.

Bestuurders en leden van de raad van vertegenwoordigers ontvangen geen beloning.